22/02/2024
HomeWażneWarto o tym wiedzieć! Wydział komunikacji starostwa w Łęczycy informuje

Warto o tym wiedzieć! Wydział komunikacji starostwa w Łęczycy informuje

starostwo łęczyca

1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące właścicieli pojazdów. Niezastosowanie się do nowych zapisów grozi karą finansową. O zmianach mówi Sylwia Fabich, zastępca kierownik wydziału komunikacji.

– Zniesiony został obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zostaje on zastąpiony obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację będzie miał 30 dni od dnia:
1. Nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3. Sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu został wydłużony do 90 dni – słyszymy.

Niedochowanie tego terminu oznacza konsekwencje finansowe – nowelizacja przepisów wprowadziła sztywne stawki kar administracyjnych.
Na właściciela pojazdu zostanie nałożona kara w wysokości:
500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1000 zł),
1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu nie zostanie złożony w terminie 180 dni (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 2000 zł).

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin na złożenie wniosku o rejestrację biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
Współwłaściciele pojazdu ponoszą kary pieniężne solidarnie.
Kar nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem terminu 30 dni (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami – 90 dni) właściciel pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium RP odda pojazd do stacji demontażu pojazdów lub dokona jego zbycia.

Od 1 stycznia 2024 roku nie ma możliwości zgłaszania nabycia pojazdu.

Bez zmian pozostaje obowiązek zawiadamiania o zbyciu pojazdu.
Za brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie 30 dni na dotychczasowego właściciela pojazdu zostanie nałożona kara w wysokości 250 zł (zgłoszenie zbycia pojazdu przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu, wypełnia jednocześnie obowiązek wszystkich współwłaścicieli).
W tym przypadku współwłaściciele pojazdu również ponoszą kary pieniężne solidarnie.

Koło Gospodyń Wiej
W łęczyckim magist