16/06/2024
HomeTematy dniaPodatki w górę!

Podatki w górę!

podatki

O wysokości podatków, które będą obowiązywać w 2023 roku, zdecydowali radni rady miejskiej w Łęczycy i radni gminy Grabów. Zarówno w gminie miejskiej miasta Łęczycy, jak i wiejskiej gminie Grabów większością głosów zadecydowano o ich podniesieniu.

Łęczycka Rada Miejska ustaliła średni wzrost podatków na poziomie 12 %, co przyniesie skutek finansowy w postaci wzrostu dochodów o 720 000,00 zł. Na kwotę składają się: wyższy podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynosił 0,96 zł, po podwyżce będzie wynosił 1,08 zł za metr kwadratowy powierzchni, od gruntu, na którym prowadzona jest działalność pożytku publicznego było 0,45 zł. a będzie 0,50 zł, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową stawka pozostała na tym samym poziomie 2,90 zł za metr kw. Podobnie jak od gruntów wzrósł też podatek od budynków lub ich części, za metr kw. budynku mieszkalnego z 0,78 zł na 0,87 zł, za obiekt, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2023 roku właściciel zapłaci 24,96 zł – do tej pory była to stawka 22,29 zł. W przypadku, kiedy w budynku prowadzona jest działalność lecznicza, w br. stawka podatku była na poziomie 4,89 zł, po podwyżce będzie wynosić 5,48 zł za metr kw. Za nieruchomości, w których prowadzona jest działalność pożytku publicznego trzeba będzie zapłacić nie jak do tej pory 7,91 zł a 8,85 zł za metr kw.

Proponowane stawki podatków nie zyskały akceptacji wszystkich radnych. Nowych stawek podatków nie poparli : Katarzyna Jeleńska, Agata Szkop, Zenon Koperkiewicz. Za ich przyjęciem głosowali : Marcin Tober, Krzysztof Razik, Zbigniew Lizak, Marek Lisiecki, Magdalena Koperska, Lidia Keller, Marek Jóźwiak, Andrzej Domagała oraz Tomasz Baranowski. Radna Zofia Wodzyńska wstrzymała się od głosu. Taki wynik głosowania przesądził o przyjęciu nowych stawek podatków, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku.

Dla gminy wiejskiej najważniejszym podatkiem jest podatek rolny przyjmowany na podstawie Komunikatu Prezesa GUS, w którym obwieszcza się cenę skupu kwintala żyta. W tym roku w w/w komunikacie wydanym 19 października określono cenę kwintala żyta na poziomie 74,05 zł. Procedura przyjmowania stawki podatku rolnego jest określana w drodze uchwały obniżającej w/w cenę określoną przez prezesa GUS. Określenie wysokości ceny żyta przyjmowanej jako podstawa wysokości podatku rolnego od zawsze budzi wiele emocji, tym bardziej w gminie Grabów będącej gminą typowo rolniczą. Ostatecznie rada przyjęła projekt wójta określający podstawę podatku rolnego w wysokości 62,00 zł za kwintal żyta, dla porównania w ubiegłym roku stawka ta wynosiła 58,00 zł, co stanowi 7 % wzrost podatku. Na 11 z 15 radnych obecnych na sesji za przyjęciem tej stawki głosowali: Wioletta Bauer, Zenon Bobrowicz, Józef Drozdowski, Olga Konarska, Krzysztof Kowalski, Marcin Pijewski, Marcin Pionko, Waldemar Wasiak. Przeciw byli : Dariusz Gąsowski, Zbigniew Lasota, Michał Sobiński. Nieobecni radni to : Zenon Czekalski, Krzysztof Jóźwiak, Sławomir Nowak i i Rafał Rosińsk. Pozostałe podatki wzrosły następująco: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności z 0,95 na 1,00 zł, od gruntów pod wodami powierzchniowymi z 5,17 na 5,79 zł. za hektar, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego z 0,41 na 0,44 zł. Podatki od budynków mieszkalnych wzrosły z 0,80 na 0,85 zł., związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 21,30 na 22,80 zł za metr kw., związanych z działalnością leczniczą z 5,25 na 5,87 i pozostałych, w których prowadzona jest odpłatna działalność pożytku publicznego z 4,30 na 4,60 zł za metr kw.

A to ciekawostka! Kr
Poloneza czas zaczą